Nástenné hodiny a dekorácie na stenu | Sila Pyramídy

Prázdny košík

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné obchodné podmienky

1) Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Sentop, s.r.o. Oravský Podzámok 288, 027 41, IČO: 46835318, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ŽILINA, odiel S.r.o., vložka 57677/L,   (ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.silapyramidy.eu  typ internetového obchodovania B2B, B2C podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

2.) Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.silapyramidy.eu  (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

3) Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.silapyramidy.eu  (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

4) Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

Článok II
Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

1) Kupujúci si objednáva tovar po prihlásení na našu internetovú stránku www.silapyramidy.eu  a prostredníctvom jednotlivých krokov na našej internetovej stránke predávajúci vytvára (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2) Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,vymazať", ktorým  kupujúci vymaže obsah  riadku objednávky. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak sa vám zmení  obrazovka a zobrazí sa hlásenie:,, Vaša objednávka s č.......... bola prijatá“. 

3) Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu.

 

Článok III
Cena a platobné podmienky

1) Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3 Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

2) Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.silapyramidy.eu  v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Koncová kúpna cena je koncová.

3) Kúpnu cenu hradí kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny: 
- na dobierku,
- online - platbou cez TatraPay

- online - platbou cez Paypall
- prevodom na účet :   14329261/5200
- na faktúru, po dohode so spol. Sentop, s.r.o.
- v hotovosti.

4)Na tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu formou dodacieho listu, musí byť vystavený daňový doklad do 14 dní od dodania tovaru.

5) Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad, plus dodací list.

6)Ak nie je dohodnuté inak, štandardný spôsob doručovania faktúr  kupujúcemu je formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu evidovanú u predávajúceho ako fakturačný e-mail.

7)Faktúra so zaručeným digitálnym podpisom  vystavená predávajúcim a zaslaná na fakturačný e-mail kupujúceho,  slúži ako daňový doklad.

8)Kupujúci je povinný na doručený e-mail s faktúrou reagovať, a to tým, že pošle predávajúcemu odpoveď o prečítaní a doručení faktúry na e-mailovú adresu predávajúceho.

9)Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu ak  mu faktúra vystavená elektronicky so zaručeným podpisom nebola doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti kupujúceho, nie je predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

 

Článok IV
Dodacia lehota a doprava tovaru

1) Tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke predávajúceho pri opätovnom otvorení objednávky.

2) Doprava tovaru bude realizovaná našimi prepravcami  a spoločnosťami vykonávajúcu prepravu tovaru.  

3) V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (zámena tovaru). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

4) Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva škody na tovare pre akýkoľvek tovar dodaný predávajúcim na základe objednávok kupujúceho, sú stanovené v jednotlivých objednávkach. Pri dodaní tovaru našim dopravcom,  nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste odovzdania tovaru uvedeného na dodacom liste. Ak miesto odovzdania tovaru nie je v dodacom liste určené, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho  momentom prevzatia tovaru.

5) Dodávateľ si vyhradzuje právo, termín dodania tovaru od zaregistrovania objednávky klientom až do 40 dní. 

Článok V
Podmienky dodania tovaru

1) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2) Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):

a) doprava na adresu určenú kupujúcim - doprava Sentop, s.r.o. pri odbere nad sumu 100 EUR – 0 EUR,

b) doprava na adresu určenú kupujúcim  - pri odbere do sumy    100 € - 4,95 €,
c) doprava na adresu určenú kupujúcim  - pri odbere nad sumu  100 € - 0 €,
d) osobný odber  tovaru na ktorejkoľvek filiálke - pri platbe vopred.

 

Článok VI. 
Záruka a reklamácie

1) Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v dodacom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho www.silapyramidy.eu  alebo v dodacom liste uvedené inak, je záručná doba pri občianskom zákonníku na tovaroch 24 mesiacov. Podľa obchodného zákonníku je záruka 4 mesiace na tovar.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2) Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami , ako napríklad: úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.

3) Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v ktorejkoľvek filiálke predávajúceho na území celej SR.

4)  Kupujúcemu zaniká právo na reklamáciu v prípade, že:

a) nepredloží doklady o zaplatení, dodací alebo záručný list, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b) nedoručením reklamačného dokumentu opisujúceho závady,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom,
k)zásahom do tovaru neoprávnenou osobou  alebo neodbornou manipuláciou.

5)    Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

6) V prípade oprávnenej reklamácie, keď kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho, dopraví predávajúci opravený tovar kupujúcemu na vlastné náklady.

7) K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál, alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný opis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. 

 

Článok VII
Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť osobne do akejkoľvek filiálky predávajúceho na Slovensku. 
V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebovania a v pôvodnom obale.

7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu kupujúceho, alebo prevodom na účet kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

7.4. Na tovar vracaný dodávateľovi po 10 dňoch od predaja bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 percent.      

7.5. Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť .

7.6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený, uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

Článok VIII
Rozhodné právo

1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne zmluvou alebo týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami neupravené, sa riadia slovenskými  vnútroštátnymi právnymi predpismi. Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa nepoužije.

2. Všetky spory vzniknuté zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa budú riešiť s konečnou platnosťou Rozhodcovským súdom.

 

Článok IX
Ochrana osobných údajov

1)    Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.
 

Článok X
Záverečné ustanovenia

1) Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

2) Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

3) Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

4) Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu.

5) Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

6) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok XI
Ochrana osobných údajov

 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

 

 

 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor technickej kontroly výrobkov

 

GB:

Article I
Terms and conditions
 
1) these Terms and Conditions shall be governed by legal relations between Sentop, Ltd. Orava Castle 288, 027 41, ID: 46835318, registered in the Commercial Register of the District Court Žilina, odiel Sro, insert 57677 / L, (hereinafter referred to as "Seller") and any person who is a buyer of goods offered by the seller at the seller's website www. silapyramidy.eu type of Internet commerce B2B, B2C under the General Terms and Conditions (the "Buyer"), arising from the purchase of those goods.
 
2) The legal relationship between the seller and the buyer shall consult the Terms and Conditions, Complaints Procedure for shop www.silapyramidy.eu (the "Complaints Procedure") and the provisions of the relevant legislation, in particular the Civil Code, the Commercial Code, Act No.250 / 2007 Coll. Consumer Protection Act no. 108/2000 Coll. Consumer Protection in Doorstep Selling and Act. 22/2004. electronic commerce.
 
3) Purchase Contract means the contract between buyer and seller, which concerns the purchase of goods offered by the seller at the seller's website www.silapyramidy.eu (the "Products") concluded manner described in Article II. General business conditions.
 
4) For buyer who is a person purchasing goods for business purposes and not for personal consumption of natural persons, are not subject to the provisions of Art. VI. "Warranty and Service" and Art. VII. "Returns - withdrawal" General Terms and Conditions and the provisions of the Complaints Procedure. Liability for defects in the goods, in this case governed by §422 et seq. Commercial Code.
 
 
 
Article II
The process of ordering and this contract
 
1) The buyer orders the goods log in to our website and www.silapyramidy.eu through the different steps of our website constitutes seller (the "Order") the manner specified in the following provisions of this Article General Terms and Conditions.
 
2) The buyer shall complete all the required information specified in the order. Before definitive placing an order the buyer has the possibility to order and check the data entered. Change completion data is possible using the delete ,, "which buyers clears the contents of the order line. The buyer confirms the order button ,, order". The order is deemed to be sent when you change the screen and the message: ,, your order with no .......... was adopted. "
 
3) sending the order, the buyer is bound and may be revoked only if the revocation reaches the seller before the seller sends an e-mail with the acceptance of the order to the buyer.
 
 
 
Article III
Price and payment conditions
 
1) The buyer is liable for the goods, where the order has been accepted by the seller, proper and timely pay the purchase price in accordance with paragraph 3 General Terms and Conditions applicable at the time of sending the order to the seller.
 
2) The purchase price for the goods is the price indicated on the website of the seller www.silapyramidy.eu the time when the order of the buyer to the seller. The final purchase price is terminal.
 
3) The purchase price paid by the buyer under the chosen method of payment specified in the order.
 
Overview of possible methods of paying the goods and their prices:
- Cash on delivery
- Online - payment via TatraPay
 
- Online - payment via PayPall
- Bank transfer: 14329261/5200
- The invoice, in agreement with spol. Sentop, Ltd.
- Cash.
 
4) The goods delivered by the seller to the purchaser by the delivery note must be issued a tax receipt within 14 days of delivery.
 
5) The invoice for the purchase price issued by the seller that the buyer will be sent with the goods, and also serves as an invoice, plus delivery note.
 
6) Unless otherwise agreed, the standard method of delivery to the buyer's invoice by electronic mail to the e-mail address on file with the seller as billing e-mail.
 
7) The invoice with qualified digital signature issued by the seller and sent to the billing email buyer serves as an invoice.
 
8) The buyer is obliged to receive an e-mail with an invoice to respond, and that the seller sends the response reads and receipt of the invoice to the email address of the seller.
 
9) The buyer undertakes to promptly notify the seller if he invoice issued electronically with qualified signature has been received. In the event of failure to comply with the notification requirements of the buyer, the seller is not required to prove such an invoice and send it shall be deemed to be delivered.
 
 
 
Article IV
Delivery time and shipping goods
 
1) The goods will be delivered to the purchaser within the period stated on the website of the seller on the reopening of the order.
 
2) Transportation of goods will be done by our carriers and companies for the carriage of goods.
 
3) If the ordered goods can not be delivered in that period, the Purchaser shall be immediately informed, with information on alternative date of delivery, or offer another product comparable to the (exchange of goods). In this case, however, the seller must request approval from the buyer.
 
4) Terms of delivery and transfer of risk of damage to goods of any goods supplied by the seller to the buyer under the orders are set in different orders. Upon delivery of the goods to our carriers, the risk of damage to the goods passes to the buyer at the point of transfer of the goods listed on the delivery note. If the place of transfer of the goods is not intended delivery note, the risk of damage to the goods to the buyer upon delivery.
 
5) The supplier reserves the right, date of delivery from registering orders to customers within 40 days.
 
Article V
Terms of delivery
 
1) The seller delivers the goods to the buyer until full payment of the purchase price unless otherwise agreed.
 
2) Delivery options contracts and charges for these services (for the whole SR)
 
a) the right to address specified by the purchaser - right Sentop, Ltd. the collection of over EUR 100 EUR - EUR 0
 
b) right to the address specified by the buyer - when taking amounts to € 100 - € 4.95,
c) transport to the address specified by the buyer - the collection of over EUR 100 € - € 0,
d) personal collection of goods to any affiliated company - for payment in advance.
 
 
 
Article VI.
Warranty and Returns
 
1) warranty for the goods provided by the seller in accordance with generally binding legal regulations or the period specified in the delivery note, which is not less than the legal warranty. If it is not in the catalog of the goods to the seller's website www.silapyramidy.eu or delivery note stated otherwise, the warranty period under the Civil Code on goods 24 months. According to the Commercial Code is 4 months warranty on the goods.
 
The warranty period begins on the date of receipt by the buyer.
 
2) The warranty covers manufacturing defects of the goods or other defects that were not caused by improper or careless handling, use in violation of the order or instruction, mechanical damage or wear, natural disasters, such as: lightning or other atmospheric discharge, fire or water, or with other unusual phenomena, such as surges in the grid.
 
3) The buyer may claim against any person in an affiliated seller in the whole country.
 
4) The buyer loses the right to complain if they:
 
a) fails to submit proof of payment, delivery or warranty card, accessories or documentation of goods
b) non-delivery complaint document describing the defect,
c) the warranty period, goods
d) mechanical damage to the goods caused by the buyer,
e) use of goods under conditions that do not conform to their moisture, chemical and mechanical effects of the natural environment,
f) improper handling, operation or failure to care about the product
g) damage to the goods to excessive load or use contrary to the conditions set out in the documentation, general principles, technical standards and safety regulations in force in Slovakia
h) unavoidable damage to the goods or unforeseeable events
i) damage to the goods random doom and accidental deterioration,
j) damage during transport, water damage, fire, or atmospheric static electricity or other action,
a) interference with the goods by an unauthorized person or improper handling.
 
5) The seller is obliged to settle the complaint and the complaint procedure to terminate one of the following ways:
 
a) handing over the repaired goods
b) exchange of goods,
c) refund the purchase price,
d) the reasons for rejecting a claim of goods.
 
6) In the case of a justified claim, the buyer submits a complaint directly with the seller, the seller carries repaired goods to the buyer at their expense.
 
7) The claimed goods buyers attach to read the original, or a copy of proof of purchase - invoice and a detailed description of the defect. If the fault does not occur continuously, it is necessary to clearly state the conditions under which it occurs.
 
 
 
Article VII
Return of goods - withdrawal
 
7.1. Pursuant to § 12 of the Law on Consumer Protection in Doorstep Selling and Distance Selling (Act no. 108/2000 Coll.) The buyer has the right to cancel the contract awarded without giving any reason within 7 days from the date of delivery, and required notice to the buyer of withdrawal and purchased goods have been delivered to the seller within that period.
 
7.2 The buyer is obliged to return the goods in person to any vendor branch in Slovakia.
If the buyer exercises the right of return, the goods must be intact, with no signs of wear in the original packaging.
 
7.3. Selling Items examining and testing. If the goods are returned undamaged and unworn return the seller to the buyer paid the purchase price of the goods within 15 days after the buyer's withdrawal from the contract, either by sending the amount paid by money order to the address of the purchaser, or transfer to the account of the buyer. Should the returned goods damaged in any way or worn, the seller reserves the right to compensation, which is entitled to set off against the purchase price. This does not apply if the goods have been returned because it had a defect covered by the warranty.
 
4.7 Goods vomiting supplier after 10 days from the sale will be charged a cancellation fee of 50 percent.
 
7.5. If the seller and buyer agree otherwise, the buyer is not without reason to withdraw from the contract relating to the sale of goods, which considering its features can not be returned.
 
7.6. In violation of the conditions for the withdrawal or the sound of returning the goods, the seller is entitled to lodge the purchaser damages arising from such under the relevant legislation.
 
 
 
Article VIII
Applicable law
 
1. The rights and obligations of the parties expressly contract or these Terms and Conditions modified, shall be governed by Slovak national legislation. UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.
 
2. All disputes arising from the contract or in connection with it will be resolved definitively by the Arbitration Court.
 
 
 
Article IX
Privacy Policy
 
1) The buyer declares that he agrees to sec. § 7 para. 1 of Act no. 428/2002 Z.z. on the protection of personal data, as amended, to the seller and keep the processed personal data, particularly those mentioned above and which are necessary for the seller and process them in their box. Seller agrees that the purchaser of personal data handled and treated in accordance with applicable laws, SR. The buyer gives the seller the agreement for an indefinite period. Consent to the processing of personal data by the buyer can withdraw at any time in writing. Approval shall expire within one month of receipt of the appeal consent of the buyer to the seller.
 
 
Article X
Final provisions
 
1) Terms are binding from the date of publication on the website of the seller.
 
2) The general terms and conditions apply to the extent and as amended, which are listed on the seller's website on the day of departure order buyer.
 
3) sending the order is confirmed by the buyer to the seller that accepts the amount of the price of the goods ordered, including possible dispatch and transport costs Terms and Seller Complaints procedure as in force at the time of submitting the order.
 
4) The Seller undertakes to purchase contract archived in electronic form, together with the relevant General terms and conditions for 5 years. Thus archived contract is not available to the buyer.
 
5) The purchase contract under the conditions specified in the general terms it can be concluded in the Slovak language.
 
6) The Seller reserves the right to change the wording of General Terms and Conditions.
 
 
 
Article XI
Privacy Policy
 
 The buyer declares that he agrees to sec. § 7 para. 1 of Act no. 428/2002 Z.z. on the protection of personal data, as amended, to the seller and keep the processed personal data, particularly those mentioned above and which are necessary for the seller and process them in their box. Seller agrees that the purchaser of personal data handled and treated in accordance with applicable laws, SR. The buyer gives the seller the agreement for an indefinite period. Consent to the processing of personal data by the buyer can withdraw at any time in writing. Approval shall expire within one month of receipt of the appeal consent of the buyer to the seller.
 
 
 
 
 
 The supervisory authority:
 
The Slovak Trade Inspection (SOI)
Inspectorate SOI for Zilina Region
Suburban 71, P. O. Box B-89, 011 79 Žilina 1
Department of technical control products

 

Nachádzate sa tu: Home Obchodné podmienky